ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepassing

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Oliehandel Protex.

1.2 Naast deze algemene voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing op bepaalde producten

1.3 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon danwel rechtspersoon die met Oliehandel Protex in een contracturele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.4 Oliehandel Protex behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.5 Door het gebruik van de internetsite van Oliehandel Protex en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.6 Typ en/of prijsfouten en/of wijzigingen zijn altijd onder voorbehoud. Hierover kunnen geen rechten ontleend worden.

2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Oliehandel Protex zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging via de internetsite is verstuurd.

2.3 Koper en Oliehandel Protex komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. In het bijzonder het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Oliehandel Protex gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven. Oliehandel Protex garandeert echter niet dat alle aanbieding en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.

3.2 Alle producten zijn exclusief Nederlandse omzetbelasting (BTW) en exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de afnemer zich niet in het land van verzending bevindt, is de afnemer verantwoordelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zoals vermeld bij die aanbieding.

3.4 Alle opgaven door Oliehandel Protex van getallen, specificaties, en/of andere aanduidengen van producten zijn met zorg gedaan. Oliehandel Protex kan er echter niet voor instaan dat er ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

4. Betaling

4.1 Bestellingen kunnen betaald worden via de door Oliehandel Protex aangeboden online betaalmogelijkheden ofwel per betaling vooraf genaamd overboeking, ofwel per factuur achteraf. Dit laatste is alleen beschikbaar voor terugkerende zakelijke klanten, waarbij de eerste levering proforma plaatsvindt. Dit houdt in dat zakelijke klanten hun eerste levering via de door Oliehandel Protex aangeboden oline betaalmogelijkheden dan wel vooruitbetaling geleverd krijgen en vervolgens ingeschreven kunnen worden als "rekening" klant. Voor betalingen die na levering nog niet voldaan zijn wordt een betalingstermijn van 7 dagen gehanteerd. Na een herinnering zal bij uitblijven van betaling via justitiele weg het openstaande bedrag als nog vereffend worden.

4.2 Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Oliehandel Protex als gevolg van de niet nakoming door koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.

4.3 In geval van niet-tijdige betaling is Oliehandel Protex bevoegd de overeenkomst met onmiddelijke ingang te ontbinden of (verdere) leverin op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichting volledig is nagekomen, de betaling van de verschuldigde rente en de kosten daaronder inbegrepen.

5 Aflevering / Levertijd

5.1 Op de internetsite aangegeven levertijden gelden als een indicatie en niet als fatale termijn. Oliehandel Protex is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de koper per email of telefonisch worden gemeld.

5.3 Oliehandel Protex zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Oliehandel Protex. Oliehandel Protex blijft volledig eigenaar van het (de) geleverde product(en) tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

5.4 Oliehandel Protex is gerechtigd de aflevering in gedeeltes na te komen, de extra kosten hiervoor worden door Oliehandel Protex gedragen.

5.5 Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Ruilen en herroepingsrecht

6.1 Voor overeenkomsten die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen 7 werkdagen na aflevering van het product in kwestie, mits deze in ongeopende verpakking retour wordt gezonden.

6.2 Indien de koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Oliehandel Protex zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de koper aan Oliehandel Protex betaalde, de kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de koper.

7. Overmacht

7.1 In geval van overmacht is Oliehandel Protex niet gehouden haar verplichtingen jegens koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

8. Schadevergoeding

8.1 Oliehandel Protex kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

9. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

9.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Oliehandel Protex en de koper is Nederlands recht van toepassing

9.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomsten dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht in overeenstemming met het Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut of, indien Oliehandel Protex daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats Oliehandel Protex of de koper. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.

9.3 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven de vertalingen daarvan.

10. Contact

Via ons serviceteam kunt u algemene, logistieke en administratieve vragen stellen, opmerkingen plaatsen en/of eventuele storingen doorgeven. Ons serviceteam geeft u informatie en beantwoord al uw vragen, indien mogelijk, binnen 1 werkdag.

U kunt ook een email sturen naar sales@protexoil.com

Gelieve alle schriftelijke correspondentie te sturen naar:

Oliehandel Protex B.V.

Schrijnwerkerstraat 24

3194 AE Hoogvliet - Rotterdam

U kunt ons telefonisch bereiken op 010 - 461 42 13

Met vriendelijke groet,

Oliehandel Protex